Accounting Services/Księgowość/Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)Business consulting
Year-end reviews
Income tax planning
General accounting consultation

Start OFERTA KSIĘGOWOŚć UPROSZCZONA

Księgowość uproszczona to forma księgowości prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Warunkiem tego, by prowadzić ten rodzaj księgowości jest wysokość przychodów. Nie mogą przekroczyć one 1,200 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Kwotę tą należy obliczyć według kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu 30 września poprzedniego roku.

Powyżej tej granicy obowiązuje prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość).

 

W skład księgowości uproszczonej wchodzi: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów.

 

KARTA PODATKOWA - to najprostsza forma rozliczeń. Polega ona na opłacaniu podatku za okres miesięczny w wysokości ustalonej decyzją administracyjną. Jest to najprostsza forma odprowadzenia podatku dochodowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY - to podatek, który płaci podatnik od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, nie pomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności.

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - jest narzędziem do zapisywania bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie.

 

 

 

 

Copyright © 2011 ADNAW Accounting Services Sp. z o.o. Księgowość / Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Realizacja VO Creative Solutions