Accounting Services/Księgowość/Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)Business consulting
Year-end reviews
Income tax planning
General accounting consultation

Start OFERTA KSIĘGOWOŚć WG MSR / FSSF

Gospodarka się globalizuje - aby firmy mogły się rozwijać, potrzebują wspólnego języka w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Tym wspólnym językiem są MSR-y i MSSF-y, czyli Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

 

Stosowanie MSR-ów i MSSF-ów jest jak przestrzeganie znaków drogowych. Bez ich znajomości rozwijająca się firma daleko nie zajedzie.

 

Proces sporządzania sprawozdania skonsolidowanego ma być tak przeprowadzony, aby efekt końcowy w postaci sprawozdania grupy kapitałowej prezentował prawidłowy obraz w zakresie efektów działalności grupy jako jednego podmiotu.

 

Dlatego jednym z istotnych działań jest implementacja procesów i procedur, które pozwolą uzyskać jak najwyższą jakość skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dotyczy to zarówno młodych grup kapitałowych, jak również grup bardziej dojrzałych, które zwykle chcą lub muszą wdrożyć MSR/MSSF, co  wymaga przebudowy istniejących systemów sprawozdawczych.

 

 

PRZEGLĄD I MAPOWANIE PROCESÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 • dokładna identyfikacja oraz analiza procesów finansowo - księgowych powiązanych z procesem konsolidacji (transakcje pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej)
 • rozpoznanie istniejących ryzyk w tych procesach oraz czynności kontrolne  pod kątem tego, czy istniejące mechanizmy kontrolne w sposób odpowiedni adresują ryzyka istniejące w procesach finansowo-księgowych
 • porównanie czynności wykonywanych w ramach procesów finansowo - księgowych do dokumentacji polityki rachunkowości pod kątem zgodności istniejących praktyk z powołaną dokumentacją
 • przygotowanie opisów przebiegu procesów finansowo – księgowych, sporządzenie map tych procesów, przygotowanie zestawienia z dekretacją transakcji pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej
 • weryfikacja planu kont pod kątem identyfikacji kont zbędnych / brakujących

 

PROCEDURY SPRAWOZDAWCZE GRUP KAPITAŁOWYCH

 • stworzenie i wdrożenie zasad rachunkowości oraz jednolitego planu kont, zgodnych z aktualnymi przepisami oraz odpowiadających specyfice działalności grupy kapitałowej
 • opracowanie, dostosowanego do specyfiki działalności grupy kapitałowej, wzoru skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF/MSR
 • opracowanie wzoru pakietu sprawozdawczego dla jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych na potrzeby sprawozdawczości finansowej za wybrany okres
 • przegląd lub audyt wewnętrzny procesów księgowych i procedur zamknięcia okresu sprawozdawczego w celu zoptymalizowania i przyspieszenia procesu raportowania okresowego spółek z grupy kapitałowej
 • opracowanie listy kontrolnej czynności do wykonania w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek z grupy kapitałowej
 • wybrane czynności zamknięcia okresu sprawozdawczego, np.: uzgadnianie ksiąg rachunkowych do sprawozdania finansowego lub/i pakietu sprawozdawczego
 • wsparcie w przygotowaniu wszystkich lub wybranych elementów jednostkowego sprawozdania finansowego lub/i pakietu sprawozdawczego, np. rachunku przepływów pieniężnych
 • organizacja warsztatów o tematyce wybranej przez Klienta, np.: zasady sporządzania sprawozdania finansowego, jego poszczególnych elementów jak sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

SPORZĄDZENIE SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 • skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi przepisami lub MSR/MSSF
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe zgodnie z wymogami dla emitentów papierów wartościowych
 • sprawozdania finansowe sporządzane w celu rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych (w tym zapewnienie, iż wycena aktywów i pasywów jednostek podlegających połączeniu jest zgodna z obowiązującymi przepisami MSSF/MSR)
 • rozliczanie transakcji kapitałowych, które miały miejsce w Grupie Kapitałowej (np. nabycie / zbycie akcji / udziałów spółki zależnej / stowarzyszonej, wykup udziałów mniejszościowych przez spółkę dominującą, zmiana statusu ze spółki stowarzyszonej na zależną i odwrotnie)

 

PRZEKSZTAŁCANE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ZGODNE Z MSR/MSSF

 • określenie daty przejścia na MSR/MSSF, daty sprawozdawczej, okresu sprawozdawczego, porównywalnego okresu sprawozdawczego
 • ustalenie zasad rachunkowości na bazie MSR/MSSF i interpretacji obowiązujących na dzień daty sprawozdawczej
 • identyfikacja różnic w ujęciu oraz wycenie aktywów i pasywów wg MSR/MSSF a ustawą o rachunkowości
 • ustalenie zakresu korzystania ze zwolnień fakultatywnych w zakresie retrospektywnego stosowania standardów
 • ustalenie bilansu otwarcia na datę przejścia na MSR/MSSF: ujęcie wszystkich aktywów i zobowiązań, których ujmowania wymaga MSSF, usunięcie takich pozycji aktywów i zobowiązań, na ujęcie których nie pozwalają MSSF, przeklasyfikowania pozycji ujętych w myśl uprzednio stosowanych zasad rachunkowości do innych kategorii aktywów lub pasywów, zastosowanie MSR/MSSF do wyceny i prezentacji wszystkich ujętych aktywów i zobowiązań
 • ustalenie pozycji sprawozdawczych na dzień kończący okres porównywalny (sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitałach, rachunek przepływów pieniężnych)
 • sporządzenie uzgodnienia pomiędzy poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości a MSSF/MSR na datę przejścia i na koniec okresu prezentowanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu sporządzonym wg poprzednio stosowanych zasad rachunkowości
 • dostosowanie narzędzi księgowych/planu kont do zasad rachunkowości wg MSR/MSSF
 • konsultacje powdrożeniowe celem utrzymania jakości sprawozdania finansowego oraz jego zgodności z MSR/MSSF
 

 

Copyright © 2011 ADNAW Accounting Services Sp. z o.o. Księgowość / Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Realizacja VO Creative Solutions