Accounting Services/Księgowość/Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)Business consulting
Year-end reviews
Income tax planning
General accounting consultation

Start OFERTA KSIĘGOWOŚć FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

Sama czynność zarejestrowania Stowarzyszenia, nie wiąże się z koniecznością rozpoczęcia działalności i natychmiastowego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Jednak w momencie podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z działalnością zobowiązani jesteśmy zgłosić Stowarzyszenie do Urzędu Skarbowego, przy czym do zgłoszenia jest niezbędny REGON i NIP. Stowarzyszenie ma obowiązek z chwilą rozpoczęcia działalności ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze, takie jak: zakup (faktury VAT, rachunki) , sprzedaż (faktury VAT, jeżeli Stowarzyszenie zarejestrowało się jako podatnik VAT lub rachunki, jeżeli skorzystało ze zwolnienia), operacje finansowe gotówkowe w raportach kasowych i KW oraz KP, operacje bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem banku: wyciągi bankowe ponieważ Stowarzyszenie ma obowiązek posiadania rachunku bankowego).

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Fundacje i Stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, składana rocznych sprawozdań finansowych do właściwego Urzędu Skarbowego wraz z roczną deklaracja CIT-8.

 

PODATEK DOCHODOWY

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia/Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Stowarzyszenia/Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji
 • reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

 

REJESTR SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • reprezentacja Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad Stowarzyszeniem / Fundacją
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu , opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
 • doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej Stowarzyszenia / Fundacji
 • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
 • przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w Stowarzyszeniu / Fundacji
 • zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring

 

 

 

Copyright © 2011 ADNAW Accounting Services Sp. z o.o. Księgowość / Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Realizacja VO Creative Solutions