Accounting Services/Księgowość/Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)Business consulting
Year-end reviews
Income tax planning
General accounting consultation

Start OFERTA KADRY I PŁACE

Oddelegowanie administracji kadrowej i płacowej na profesjonalny podmiot zewnętrzny jest czynnikiem zwiększającym wydajności procesów wspomagających Państwa podstawową działalność.

Począwszy od czynności związanych z zatrudnieniem pracowników i współpracowników poprzez ich rejestrację w odpowiednich urzędach, obliczenie ich wynagrodzeń, miesięczne i roczne deklaracje podatkowe i ZUS, przelew wynagrodzeń i obciążeń -  odciążamy Państwa w wykonywaniu tych zadań pozwalając skupić się na prowadzeniu biznesu.

Ze względu na różne potrzeby, jako nasi Klienci maja Państwo do wyboru kompleksowe przeniesienie funkcji personalnych na zewnątrz Firmy lub tylko w pożądanym przez Państwa obszarze.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

 1. obniżenie kosztów (brak konieczności zakupu systemu płacowo – kadrowego)
 2. obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz uzupełnieniem wiedzy pracowników kadrowych, w związku ze zmieniającym się prawem
 3. zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 4. podniesienie jakości obsługi
 5. usprawnienie procesu przekazywania danych
 6. standaryzacja dokumentacji, procedur, analiz i raportów
 7. transfer ryzyka na dostawcę usługi

 

 

ZAKRES USŁUG ADMINISTRACJI KADROWEJ

 

 • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny oraz wytyczne Klienta, stosowanie wzoru umowy przekazanego przez Klienta lub wypracowanego z nim:

- umowa o pracę

- aneksy do umów

- zmiany warunków zatrudnienia

- sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi

- zatrudnianie cudzoziemców

 • prowadzenie ewidencji nagród i kar
 • wystawianie duplikatów dokumentów pracowniczych
 • przygotowanie umów o odpowiedzialności materialnej, prowadzenie wykazu osób posiadających odpowiedzialność materialną
 • występowanie z zapytaniem o karalność
 • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS
 • ustalenie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych
 • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników
 • prowadzenie ewidencji obowiązujących okresowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystyki kadrowej (np. historia zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności)
 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy:

- świadectwa pracy

- oświadczenia woli w zakresie w zakresie rozwiązywania stosunków pracy

 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych pracowników
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji ustalenia kapitału początkowego (ZUS-RP7)
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS
 • świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, w tym doradztwo w zakresie rozwiązywania umów z pracownikami
 • audyt dokumentacji personalnej mający na celu poprawę i uzupełnienie posiadanych akt osobowych (wyprowadzenie zaległości w dokumentacji kadrowej Klienta)

 

 

ZAKRES USŁUG ADMINISTRACJI PŁAC

 

 • naliczenie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie ewidencji źródłowej
 • rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym kosztów używania samochodów służbowych do celów prywatnych i ryczałtów z tytułu wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • naliczenie przysługujących diet w delegacjach krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • przygotowanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składnikach, zaświadczenia o zarobkach, RP-7)
 • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS (możliwość przygotowania elektronicznych przelewów do systemu bankowego klienta)
 • sporządzenie i dostarczenie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem)
 • rozliczenie pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40
 • zgłoszenie Pracodawcy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • sporządzenie i składanie miesięcznych deklaracji PEFRON
 • przygotowanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac itp.)
 • przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej
 

 

Copyright © 2011 ADNAW Accounting Services Sp. z o.o. Księgowość / Biuro Rachunkowe Warszawa Śródmieście
Realizacja VO Creative Solutions